که در آن انگلیس و مواد معدن آمریکا ساخته شده است

برای من ایمیل بزن