چه میزان خوراک آسیاب گلوله است و به اندازه 900x2100 است

برای من ایمیل بزن