می تواند سنگ benjficated توسط فرایند magnatic کروم؟

برای من ایمیل بزن