خرد شده دانه اجرا باید k30 است demographis

برای من ایمیل بزن