از بین بردن ماشین از دریا فرایند تصمیم ماسه، مصنوعی

برای من ایمیل بزن