ارتعاشی صفحه نمایش برای لغزش و سرامیک

برای من ایمیل بزن