چه هدف از هوا مثل آتش است در استخراج فلز است ماشین آلات

برای من ایمیل بزن